Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 1 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý thông tin bất động sản thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Lê Thị Giang

Tóm tắt


Bất động sản ở Việt Nam đã và đang trở thành nguồn tài nguyên, nguồn vốn để Nhà nước đầu tư và phát triển sản xuất. Vì vậy bất động sản ngày càng trở nên có giá trị hơn. Mặc dù vậy, việc quản lý bất động sản vẫn chưa tốt và gặp nhiều khó khăn. Thực tế cho thấy rằng, phương thức quản lý hiện nay chưa phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội. Công nghệ thông tin đã xâm nhập vào hầu hết các lĩnh vực trong đời sống, trong đó bao gồm cả lĩnh vực quản lý thông tin bất động sản. Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là một công cụ giúp các cơ quan nhà nước có thể cập nhật kịp thời các thay đổi theo thời gian, có thể tìm kiếm thông tin nhanh chóng. Vì vậy việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai bao gồm cả thông tin bất động sản là rất cần thiết. Sử dụng các chức năng phân tích không gian trong phần mềm ArcView để xử lý thông tin là phương pháp chính trong nghiên cứu này. 

  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)