Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 1 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiệu quả sử dụng đất vùng gò đồi huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An

Trần Văn Chính

Tóm tắt


Vùng gò đồi huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An có diện tích 16.191,07 ha. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp không mang lại hiệu quả vì nhiều lý do khác nhau như hệ thống cây trồng không phù hợp, sử dụng đất thiếu quy hoạch. Hiện tại có 7 loại hình sử dụng đất: chuyên lúa nước (LUT1), 2 lúa - 1 màu (LUT2), 1 lúa - 2 màu (LUT3), rau - màu (LUT4), cây ăn quả (LUT5), cây lâu năm khác (LUT6) và rừng (LUT7). Trên quan điểm sử dụng bền vững, các loại hình được sắp xếp theo thứ tự LUT4, LUT2, LUT3, LUT5, LUT6, LUT7 và LUT1. Loại hình LUT cho hiệu quả kinh tế cao nhất (giá trị gia tăng đạt 55.420.000 đ; giá trị sản xuất đạt 81.470.000 đ và hiệu quả đồng vốn là 2 lần). Loại  hình chuyên lúa cho hiệu quả kinh tế thấp nhất (giá trị gia tăng 15.458.000 đ, giá trị sản xuất là 27.598.000 đ và hiệu quả đồng vốn l,22 lần. Trong điều kiện của Nam Đàn, trên vùng gò đồi, chúng tôi đề xuất áp dụng các loại hình sau: Chuyên lúa 953,48 ha, 2 lúa - 1 màu 906,43 ha, 1 lúa - 2 màu 27,0 ha, rau - màu 1.341,10 ha, cây ăn quả 66,0 ha, rừng 5.199,8 ha. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)