Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 1 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số kết quả nghiên cứu về bài toán tìm quĩ đạo đầu mút tay trong cơ cấu vơ - nén của máy nén rơm tĩnh tại

Nguyễn Xuân Thiết

Tóm tắt


Máy nén bó rơm và cỏ khô tĩnh tại mà bài báo đề cập là loại máy thực hiện nhiệm vụ nén và bó rơm và cỏ khô thành từng bó, trong đó quá trình cấp liệu, nén và bó được thực hiện liên tục, nhịp nhàng. Với điều kiện thu hoạch ở Việt Nam, loại máy này có tính ứng dụng cao. Cơ cấu vơ - nén là cơ cấu làm việc quan trọng của máy. Bài toán động học cơ cấu vơ - nén được đặt ra nhằm xác định mối quan hệ kích thước giữa các khâu trong cơ cấu thông qua bài toán tối ưu quĩ đạo của đầu mút tay vơ nhằm tối ưu hóa khả năng cấp liệu của máy. Kết quả đưa ra là cơ sở thiết kết máy sau này

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)