Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 1 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC LYSINE TRONG THỨC ĂN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA LỢN CON LAI (LANDRACE x YORKSHINE) TỪ 7- 28 NGÀY TUỔI

Tôn Thất Sơn

Tóm tắt


Kết quả thí nghiệm cho thấy, mức  lysine khác nhau đã ảnh hưởng đến khối lượng cơ thể, lượng thức ăn thu nhận và hiệu quả sử dụng thức ăn. Lợn con từ 7 - 28 ngày tuổi, khi cho ăn thức ăn tập ăn với mức protein 23% và lysine 1.5% đạt khối lượng cơ thể cao nhất ở 28 ngày tuổi là 7.97 kg/con, hiệu quả sử dụng thức ăn tốt nhất là 2.52 kg; giai đoạn 21-28 ngày tuổi là 0.76 kg, giảm chi phí thức ăn từ 5.50 - 8.24 %.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)