Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 1 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ CỦA LỢN NÁI MẮC HỘI CHỨNG RỐI LOẠN HÔ HẤP VÀ SINH SẢN

Nguyễn Thị Lan

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành để làm rõ thêm một số đặc điểm bệnh lý của lợn nái bị mắc hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản(PRRS) trên lợn. Kết quả nghiên cứu này đã giúp cho việc chẩn đoán chính xác, kịp thời đưa ra chiến lược phòng PRRS, giảm thiệt hại cho người chăn nuôi

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)