Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 1 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của chế độ bón phân đến khả năng sản xuất chất xanh của Stylosanthes guianensis CIAT 184 và Stylosanthes guianensis plus tại Nghĩa Đàn - Nghệ An

Hoàng Văn Tạo

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành tại huyện Nghĩa Đàn - tỉnh Nghệ An để xác định ảnh hưởng của các nền phân bón khác nhau đến năng suất của 2 giống cỏ stylo. Kết quả thu được cho thấy: Năng suất chất xanh cỏ stylo không tăng khi tăng mức bón phân hóa học, nhưng năng suất lại tăng khi tăng mức bón phân hữu cơ từ mức 10 tấn/ha lên 30 tấn/ha. Năng suất chất xanh của 2 giống cỏ nghiên cứu là tương đương nhau

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)