Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 1 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu tuyển chọn giống và vật liệu che phủ thích hợp cho lạc xuân tại xã Lệ Viễn - huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang

Vũ Văn Liết, Nguyễn Mai Thơm

Tóm tắt


Sơn Động là vùng núi của tỉnh Bắc Giang. Năng suất cây trồng thấp do hạn hán, canh tác chủ yếu nhờ nước trời. Việc nghiên cứu các biện pháp về giống và che phủ nhằm tăng năng suất lạc cho vùng khô hạn là cần thiết. Các vật liệu che phủ có tác dụng làm tăng các yếu tố cấu thành năng suất như tổng số quả/cây, tỉ lệ quả chắc/ cây, năng suất thực thu.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)