Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 1 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát nguồn gen trên cây lúa mang gen kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử DNA

Lã Vinh Hoa

Tóm tắt


Bệnh bạc lá do vi khuẩn Xanthomonas Oryzae pv. Oryzae là một bệnh nguy hiểm làm giảm năng suất lúa ở Việt Nam. Nguồn vật liệu di truyền sẵn có đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn giống chống chịu bệnh này. Trong nghiên cứu này, ứng dụng chỉ thị phân tử DNA điều tra 150 mẫu giống lúa, phát hiện 51 mẫu giống chứa gen Xa4, 13 mẫu giống chứa gen Xa7, 2 mẫu giống chứa gen xa5, 2 mẫu giống chứa cả Xa7 và xa5, 2 mẫu giống chứa cả Xa4 và Xa7, chọn ra được 10 mẫu giống vừa có khả năng kháng bệnh, vừa có tiềm năng cho năng suất cao

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)