Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chính sách phát triển nguồn nhân lực đối với các doanh nghiệp ở khu vực nông thôn Thái Bình

Phạm Vân Đình

Tóm tắt


Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế có sự cạnh tranh gay gắt, vấn đề phát triển nguồn nhân lực được coi là yếu tố then chốt dẫn tới thành công. Điều này càng trở nên quan trọng đối với các doanh nghiệp tại khu vực nông thôn nơi mà luôn được coi là có nguồn nhân lực vừa thiếu, vừa yếu. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung tìm hiểu sâu 30 doanh nghiệp ở Thái Bình (trong đó có 15 doanh nghiệp thuộc vùng thuần nông và 15 doanh nghiệp thuộc vùng ven đô). Ba vấn đề chính được nghiên cứu là (i) vấn đề liên quan tới việc sử dụng nguồn nhân lực; (ii) sự liên kết giữa các doanh nghiệp ở nông thôn Thái Bình với cơ sở đào tạo và (iii) tính phù hợp của các chính sách phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chất lượng nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp thuộc vùng ven đô cao hơn so với các doanh nghiệp thuộc vùng thuần nông. Tuy nhiên, sự liên kết giữa các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo trong vấn đề phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp còn lỏng lẻo. Bên cạnh đó, các chính sách phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp còn chưa thực sự phù hợp. Nghiên cứu cũng gợi mở những định hướng nhằm phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp ở nông thôn Thái Bình.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)