Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lựa chọn điều kiện tối ưu để sản xuất chitosanase từ Streptomyces griceus (chủng NN2)

Ngô Xuân Mạnh

Tóm tắt


Chitosanase thủy phân chitosan thành chitosan oligosaccharide (COS) có ứng dụng rất lớn trong sản xuất. Mục tiêu của đề tài là lựa chọn được chủng xạ khuẩn có khả năng sinh tổng hợp chitosanase cao, từ đó chọn lựa điều kiện tốt nhất để sản xuất chitosanase. Trong 4 chủng xạ khuẩn (Streptomyces griceus) có khả năng sinh tổng hợp chitosanase, chủng NN2 có khả năng sinh tổng hợp chitosanase cao nhất đã được tuyển chọn. Từ đường cong sinh trưởng của chủng NN2 đã chọn thời điểm tiếp giống thích hợp là khoảng 36 h sau khi nuôi ở môi trường hoạt hóa. Môi trường nuôi cấy thích hợp để sinh tổng hợp chitosanase của chủng NN2 đã được chọn lựa, là môi trường thay thế MT3 ( có thành phần rỉ đường là 3%), pH = 6,0, thời gian nuôi cấy là 3 ngày. So sánh hai phương pháp làm sạch bước đầu enzyme là tủa muối amoni sunfate và tủa ethanol cho thấy phương pháp tủa muối amoni sunfate tốt hơn và phân xuất 50 - 70% cho hiệu quả làm sạch cao nhất, mức độ làm sạch là 1.8 lần, hoạt tính riêng của enzyme là 201,9 U/ml.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)