Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu hình thái sán Echinococcus granulosus dưới kính hiển vi điện tử quét

Nguyễn Thị Lan

Tóm tắt


Nghiên cứu này tiến hành quan sát và mô tả các đặc điểm hình thái học của 25 mẫu sán dây trưởng thành loài Echinococcus granulosus dưới kính hiển vi điện tử quét. Kết quả cho thấy, cơ thể sán trưởng thành gồm 5 đốt, kích thước cơ thể 0,8 - 1,35 mm. Chiều dài đầu sán 0,06 - 0,22 mm và chiều rộng là 0,04 - 0,121 mm. Đường kính mõm 30,5 - 89,1 µm và có 20 - 32 móc bám nhỏ được xếp thành hai hàng. Chiều dài đốt chửa 0,33 - 0,62 mm. Toàn bộ cơ thể sán được bao phủ bởi hai loại lông tơ khác nhau rõ rệt. Lông tơ bao phủ phần cơ thể sán được mô tả lần đầu tiên trong nghiên cứu này

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)