Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 5 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh h¬ưởng của mật độ đến sinh tr¬ưởng, phát triển và năng suất của một số giống lạc trong điều kiện vụ xuân tại Ý Yên - Nam Định

Vũ Đình Chính

Tóm tắt


Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lạc trong điều kiện vụ xuân tại Ý Yên - Nam Định nhằm xác định mật độ thích hợp để cây lạc sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao trong điều kiện vụ xuân. Nghiên cứu được thực hiện trên hai giống lạc mới là L14 và MD7. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD) với 3 lần nhắc lại. Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất. Kết quả nghiên cứu của thí nghiệm đã xác định được mật độ đã ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng, chiều cao cây, phân cành, chỉ số diện tích lá, tích luỹ chất khô, số lượng nốt sấn, số lượng quả và năng suất. Mật độ thích hợp cho cả 2 giống lạc L14 và MD7 trong điều kiện vụ xuân tại Ý Yên - Nam Định là 40 cây/m2

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)