Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 4 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết quả nghiên cứu hoàn thiện sản xuất hạt lai F1 TH3-4

Phạm Thị Ngọc Yến

Tóm tắt


Qui trình sản xuất hạt lai F1 giống lúa lai TH3-4 được nghiên cứu hoàn thiện cho các tỉnh phía Bắc sản xuất trong vụ mùa và cho Quảng Nam sản xuất trong vụ xuân muộn. Tại các tỉnh phía Bắc, thời vụ gieo dòng mẹ T1S-96 được khuyến cáo là 15 - 20 tháng 6,  dòng bố R4 gieo sau dòng mẹ 2 -  4 ngày; gieo 2 lần, mỗi lần cách nhau 5 ngày. Tỷ lệ hàng bố mẹ tốt nhất là 2R: 16S; Khoảng cách cấy mẹ là 14 cm x 13 cm và 14 cm x 15 cm. Khi dòng mẹ trỗ 20 - 25%, dòng bố trỗ 10 - 15% số bông thì phun GA3 với liều lượng 140 - 170 g/ha, hòa tan trong 600 lít nước phun đều cho cả bố mẹ. Vụ xuân muộn tại Quảng Nam, phải gieo R4 trước dòng mẹ 18 - 20 ngày. Thời vụ gieo là 20 - 25 tháng giêng, gieo bố lần 1, sau 5 ngày gieo bố lần 2

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)