Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 4 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giống lúa lai hai dòng mới TH3-5

Nguyễn Thị Trâm

Tóm tắt


Giống lúa lai hai dòng TH3-5 được Viện Sinh học Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội lai giữa dòng mẹ bất dục đực di truyền nhân mẫn cảm nhiệt độ T1S-96 và dòng bố R5. Giống TH3-5 có thời gian sinh trưởng ngắn, 105 - 110 ngày trong vụ mùa, 120 - 125 ngày trong vụ xuân ở vùng đồng bằng sông Hồng. Giống TH3-5 có thân cứng, lá xanh đậm, bông to, hạt dài. Năng suất trung bình của giống biến động từ 55 - 80 tạ/ha, chất lượng tốt: tỷ lệ gạo xát đạt 67 - 68%, tỷ lệ gạo nguyên 75 - 80%, hàm lượng amylose 24,0% và hàm lượng protein 7,59%. Giống TH3-5 chống đổ tốt, kháng bệnh đạo ôn, kháng vừa với bệnh bạc lá, rầy nâu. Quy trình nhân dòng bố mẹ và sản xuất hạt lai đã được hoàn thiện. Giống TH3-5 đã và đang được mở rộng sản xuất ở một số tỉnh phía Bắc Việt Nam

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)