Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 4 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá năng suất và chất lượng thịt của các con lai giữa đực lai Pietrain và Duroc phối với nái Landrace, Yorkshire và F1 (Landrace Yorkshire)

Phan Xuân Hảo

Tóm tắt


Nghiên cứu này thực hiện ở 3 trang trại chăn nuôi ở Tráng Việt - Mê Linh - Vĩnh Phúc trong năm 2008 nhằm đánh giá năng suất và chất lượng thịt các con lai được tạo ra giữa đực lai PiDu với nái Yorkshire (PiDuÍY), Landrace (PiDuÍL) và F1(LY) (PiDuÍF1(LY). Các con lai đều cho năng suất thịt cao (tỷ lệ thịt xẻ và tỷ lệ thịt nạc lần lượt ở các con lai: PiDuÍY, PiDuÍL và PiDuÍF1(LY) là: 71,37 và 56,21%; 71,55 và 56,88%; 71,60 và 56,51%) và chất lượng thịt tốt (thông qua tỷ lệ mất nước bảo quản, giá trị pH45, pH24 và màu sắc thịt). Kết quả cho thấy, sử dụng đực lai PiDu phối với nái Yorkshire, Landrace và F1(LY) cho năng suất thịt cao và vẫn đảm bảo được chất lượng thịt tốt

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)