Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 4 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bước đầu nghiên cứu quy trình nhân nhanh in -vitro cây hoa loa kèn đỏ nhung (Hippeastrum equestre Herb)

Ninh Thị Thảo

Tóm tắt


Loa kèn đỏ nhung (H.equestre Herb) là một giống cây trồng có nhiều ý nghĩa về giá trị thẩm mỹ và đặc tính chữa bệnh. Nhưng ở nước ta, phương pháp nhân giống vô tính in-vitro loài cây này lại chưa được quan tâm nhiều. Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định một số thông số kỹ thuật để hướng tới xây dựng quy trình nhân giống in-vitro cây loa kèn đỏ nhung. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra: nguồn vật liệu vào mẫu ban đầu tốt nhất của cây loa kèn đỏ nhung là phần đế củ mang 2 vảy củ, môi trường vào mẫu tốt nhất là môi trường MS có bổ sung 5 mg/l BA. Trên môi trường này, tỷ lệ mẫu tái sinh đạt 94,44%. Môi trường MS bổ sung 1 mg/l BA và 0,5 mg/l α - NAA cho hệ số nhân chồi cao nhất, đạt 1,93 chồi/4tuần, các chồi sinh trưởng khoẻ mạnh. Trên môi trường chứa 0,2 mg/l α - NAA, 91,67% các chồi ra rễ, số lượng rễ nhiều, chất lượng tốt

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)