Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 4 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch dinh dưỡng đến sinh trưởng và phát triển của cây tiểu Hồng môn (Anthurium adreanum) trồng thủy canh

Bùi Thị Thu Hương

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành đối với cây Hồng môn 12 tháng tuổi nhằm tìm hiểu khả năng tồn tại của cây, sự phát triển của bộ rễ, sự phát triển lá và sự hình thành hoa Hồng môn trong dung dịch dinh dưỡng với các nồng độ khác nhau. Kết quả cho thấy, bộ rễ cây phát triển mạnh trong dung dịch trên với độ dẫn điện (EC) từ 180 - 200 µs/cm. Trong dung dịch có EC là 310 - 390 µs/cm, bộ lá phát triển mạnh hơn so với các dung dịch có độ EC khác. Đặc biệt, sự phát triển các chỉ tiêu của hoa mạnh như là thời gian cây ra hoa 75% là 55 ngày sau trồng, kích thước mo hoa và cụm hoa lớn khi cây được trồng trong môi trường có EC khoảng 310 - 600 µs/cm. Từ những kết quả trên, bước đầu có thể đưa ra các bước cơ bản để đưa cây tiểu Hồng môn nói riêng vào trồng trong môi trường thủy canh.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)