Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 3 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các khoản đóng góp của nông dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương: Thực trạng và giải pháp

Bùi Bằng Đoàn

Tóm tắt


Các khoản đóng góp của nông dân trên địa bàn cả nước trong mấy năm gần đây được nhiều người quan tâm. Với mức bình quân khoảng 28 khoản từ 250 ngàn đồng đến 800 ngàn đồng, cá biệt có địa phương đóng tới 2 triệu đồng/hộ/năm là vấn đề cần có sự vào cuộc của những người có trách nhiệm với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn để rà soát lại các khoản thu đối với nông dân. Bài viết này đưa ra thực trạng các khoản đóng góp của nông dân huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương trong những năm gần đây. Trên cơ sở phân tích các khoản đóng góp theo góc độ khác nhau, bài viết khẳng định sự cần thiết và tính hợp lý đối với các khoản đóng góp của nông dân và đưa ra một số lời bàn từ các khoản đóng góp, nhằm đề xuất một số giải pháp huy động, sử dụng hợp lý các khoản đóng góp của nông dân huyện Kim Thành nói riêng, các địa phương trong cả nước nói chung, để thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước hỗ trợ nông dân xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)