Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 3 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của thời vụ đến sinh trưởng và năng suất chất xanh của cây đậu biếc (Clitoria ternatea L.) trong điều kiện vụ đông tại Gia Lâm - Hà Nội

Trần Thị Thiêm

Tóm tắt


Thí nghiệm tiến hành nghiên cứu trên 3 thời vụ gieo trồng trong điều kiện vụ đông (thời vụ 1: 15/9/2007, thời vụ 2: 30/9/2007, thời vụ 3: 15/10/2007) tại Gia Lâm - Hà Nội. Mục đích nghiên cứu là nhằm xác định thời vụ thích hợp cho cây đậu biếc. Đậu biếc trồng trong chậu và ngoài đồng được bố trí theo khối ngẫu nhiên với 3 lần nhắc lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thời vụ gieo trồng khác nhau có ảnh hưởng khác nhau đến sinh trưởng và  năng suất chất xanh của cây đậu biếc. Trong 3 thời vụ, thời vụ 1 gieo ngày 15 tháng 9 cho cây sinh trưởng tốt và năng suất chất xanh cao nhất (ngoài đồng: 15,78 tấn/ha; trong chậu: 11,28 tấn/ ha)

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)