Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 3 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của việc sử dụng phân viên nén kết hợp với chế phẩm phân bón lá Komix đến sinh trưởng và năng suất giống ngô LVN4

Nguyễn Văn Lộc

Tóm tắt


Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bón phân viên nén kết hợp với phun chế phẩm phân bón lá Komix đến sinh trưởng và năng suất ngô LVN4 được tiến hành ở vụ thu năm 2007 và 2008 tại khu thí nghiệm Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Thí nghiệm gồm 2 nhân tố được thiết kế theo khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD). Nhân tố chính là việc sử dụng chế phẩm phun lá Komix và đối chứng không phun chế phẩm này. Nhân tố phụ là các công thức bón phân: Bón phân viên nén với lượng bón khác nhau và phương pháp bón vãi truyền thống. Phân viên nén được sản xuất ở 2 dạng: PVN1 có chứa 0,79gN; 0,79g P205; 0,79 K20 và PVN2 có chứa 1.05 g N; 0.95 g P2O5 và 0.95 g K2O. Kết quả bón phân viên nén kết hợp với chế phẩm phân bón lá Komix đã làm tăng một số chỉ tiêu cấu thành năng suất như: Số hạt/hàng, khối lượng 1000 hạt, do vậy năng suất thực thu cao hơn so với không phun Komix 8,6%. Bón phân viên nén PVN1 và phân viên nén PVN2 kết hợp với phun chế phẩm phân bón lá Komix năng suất thực thu cao hơn tương ứng không sử dụng Komix là 6,9 và 10,7%. Hơn nữa, khi có phun Komix công thức bón PVN2 năng suất ngô LVN4 cao hơn so với việc phón phân viên nén PVN1 là 23,9% và cao hơn phương pháp bón vãi truyền thống là 14,6%. Điều này khẳng định giả thuyết đặt ra là bón phân viên nén gây ra hiện tượng thiếu phân ở giai đoạn sau nên khi phun Komix ở giai đoạn sau đã làm tăng năng suất ngô.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)