Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 2 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bổ sung giun quế (Perionyx excavatus) cho gà thịt từ 4 - 10 tuần tuổi

Vũ Đình Tôn

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung các mức giun quế (Perionyx excavatus) khác nhau vào khẩu phần ăn tới năng suất và chất lượng thịt gà broiler. Thí nghiệm được tiến hành trên đàn gà broiler (Hồ x Lương Phượng) 4 - 10 tuần tuổi theo phương pháp phân lô so sánh ngẫu nhiên với 1 lô đối chứng và 3 lô thí nghiệm tương ứng với 3 mức bổ sung giun, đó là 1%, 1,5% và 2% tính theo vật chất khô của khẩu phần. Kết quả cho thấy, mức bổ sung 2% giun cho tăng trọng của gà cao nhất, cao hơn rõ rệt so với lô đối chứng (1925,3 kg/con so với 1822,6 kg/con ở tuần tuổi 10) ở mức P < 0,05. Gà ở các lô được bổ sung giun có mức tiêu tốn thức ăn thấp hơn cho mỗi kg tăng khối lượng. Tỷ lệ thân thịt, thịt lườn và thịt đùi của gà ở lô bổ sung 2% giun cao hơn so với lô đối chứng. Các mức giun quế bổ sung không làm ảnh hưởng đến chất lượng thịt gà (pH, màu sắc, tỷ lệ mất nước sau bảo quản và chế biến).


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)