Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 1 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng năng lượng lên khả năng sinh trưởng, phát dục của bò cái tơ hướng sữa

Phạm Hữu Phước

Tóm tắt


Thí nghiệm tiến hành trong 99 ngày nhằm đánh giá tác động của các mức năng lượng trong khẩu phần lên khả năng sinh trưởng và sinh sản của 18 bò cái tơ lai 50% HF (Holstein Friesian) nuôi ở các hộ thuộc Hợp tác xã Evergrowth (Sóc Trăng) chia thành ba lô theo khẩu phần cho ăn. Các khẩu phần thí nghiệm bao gồm cỏ tạp có bổ sung một trong các thức ăn hỗn hợp là: C40 Proconco (NT1), AG1 (NT2, có 4,5% mỡ cá tra) và AG2 (NT3 có 9% mỡ cá tra). Kết quả cho thấy, khẩu phần có năng lượng cao đã cải thiện được tăng trọng của bò: 78,9 kg (0,8 kg/ngày ở NT3), 73,9 kg (0,75 kg/ngày NT2) so với NT 1 là 56,1 kg (0,56 kg/ngày); Hệ số chuyển hóa thức ăn giảm xuống còn 7,60 (NT3) và 7,90 (NT2) so với 10,05 ở NT1; Tăng tỉ lệ lên giống từ 66,67% (NT1) lên 83,33% (NT2) đến 100% (NT3); Tỉ lệ phối giống từ 50% (NT1) tăng lên 66,67% (NT2) đến 83,93% (NT3) và nâng cao điểm thể trạng của bò trước và khi phối giống lần đầu, ở NT1 (2,92 và  3,5); NT3 (2,85 và 3,45) và NT2 (3,06 và 3,56). Tăng năng lượng khẩu phần đã cải thiện được sức sinh trưởng và sinh sản của bò cái tơ lai 50% HF, giúp bò cái tơ thành thục và phối giống sớm, nâng cao tỉ lệ lên giống và phối giống, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò cái tơ lai hướng sữa.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)