Ban biên tập

BTV chính

Nguyễn Lương Hiền
Trần Oanh, Đại học Nông nghiệp 1, Việt Nam
Họ Tên, Việt Nam
Ban biên tập, Việt Nam


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)