Chi tiết về Tác giả

Trà, Vũ Thị Đan

  • S. 87 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
    Mô hình bao thanh toán ngược – Kinh nghiệm ở một số quốc gia đang phát triển
    Tóm tắt  PDF