Chi tiết về Tác giả

Ngân hàng, Viện Nghiên cứu khoa học và CN

  • S. 61 (2011) - Sinh viên và nghiên cứu khoa học
    Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF