Chi tiết về Tác giả

Giang, Viên Thế

 • S. 15 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Nhận diện hoạt động cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 16 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Xây dựng tập đoàn tài chính ngân hàng – Cần cẩn trọng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 18 (2007) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Bàn về pháp luật cạnh tranh của các tổ chức tín dụng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 21 (2007) - Đầu tư tài chính
  Thông tin trên thị trường chứng khoán- Những vấn đề cần lưu ý
  Tóm tắt  PDF
 • S. 26 (2008) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Pháp luật phá sản ngân hàng ở Việt Nam: Từ nhận thức đến thực thi.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 40 (2009) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Thực trạng pháp luật quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 61 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia
  Tóm tắt  PDF
 • S. 65 (2011) - Công nghệ ngân hàng
  Phát triển tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam hiện nay
  Tóm tắt  PDF
 • S. 74 (2012) - Công nghệ ngân hàng
  Bất cập trong các quy định về thẩm quyền giám sát ngân hàng ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 76 (2012) - Công nghệ ngân hàng
  Hiện trạng đạo đức kinh doanh ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF