Chi tiết về Tác giả

Trọng Hiền, Vũ

 • S. 133 (2017) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  Quản trị công ty và tính thanh khoản của các cổ phiếu - trường hợp các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
  Tóm tắt  PDF
 • S. 135 (2017) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
  Toàn cầu hóa và lạm phát: trường hợp của Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 142+143 (2018) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  Giới tính CEO, sự chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp và hiệu quả phân bổ vốn – trường hợp Việt Nam
  Tóm tắt  PDF