Chi tiết về Tác giả

Hữu Thành, Vũ

  • S. 146 (2018) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Sử dụng phương pháp Meta trong nghiên cứu tác động của đa dạng hóa đến hiệu quả của doanh nghiệp
    Tóm tắt  PDF