Chi tiết về Tác giả

Bích Ngọc, Vũ

  • S. 144 (2018) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền của hệ thống ngân hàng Việt Nam
    Tóm tắt  PDF