Chi tiết về Tác giả

Minh, Vũ Thị Hải

 • S. 11 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Toàn cầu hóa thị trường tài chính – Cơ hội nào cho nền kinh tế đang phát triển?
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Toàn cầu hóa thị trường tài chính – Cơ hội nào cho nền kinh tế đang phát triển?(tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 16 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Mô hình liên kết các ngân hàng thương mại thế giới – bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 17 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Mô hình liên kết các ngân hàng thương mại thế giới – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 24 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Liên kết các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 25 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Liên kết các ngân hàng thương mại Việt Nam?
  Tóm tắt  PDF
 • S. 94+95 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Hệ thống mục tiêu của chính sách tiền tệ Việt Nam giai đoạn 2000 - 2013
  Tóm tắt  PDF