Chi tiết về Tác giả

Nguyên, Vũ Khôi

  • S. 63 (2011) - Sinh viên và nghiên cứu khoa học
    Niêm yết cửa sau dưới góc độ kế toán
    Tóm tắt  PDF
  • S. 60 (2011) - Sinh viên và nghiên cứu khoa học
    "Tax credit" - Giải pháp mới cho vấn đề nhà ở cho người có thu nhập thấp ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF