Chi tiết về Tác giả

Xuân Vinh, Võ

 • S. 133 (2017) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  Thông tin nhà đầu tư nước ngoài trở thành cổ đông lớn đối với giá cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 140 (2017) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  Vai trò của ngân hàng nước ngoài đối với thanh khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 148 (2018) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
  Tác động của các kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoán - trường hợp Việt Nam
  Tóm tắt  PDF