Chi tiết về Tác giả

Đức Thọ, Võ

  • S. 141 (2017) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Ảnh hưởng của đa dạng hóa đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF