Chi tiết về Tác giả

Vinh, Võ Xuân

 • S. 96 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Sở hữu nước ngoài, hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp - Nghiên cứu các công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 97 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Tác động của chính sách tiền tệ Mỹ đến thị trường chứng khoán Việt Nam - trước và sau WTO
  Tóm tắt  PDF
 • S. 98 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Nợ vay, quy mô công ty và dao động giá cổ phiếu. Bằng chứng trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 99 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Nới lỏng định lượng và lạm phát mục tiêu trên thế giới - Bài học cho Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 100 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Sở hữu quản lý và chính sách cổ tức: Nghiên cứu các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 101 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Cấu trúc sở hữu và cấu trúc vốn: Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 103 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Nợ vay và giá trị doanh nghiệp: Bằng chứng từ mô hình hồi quy ngưỡng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 105 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Lợi nhuận bất thường và tính thanh khoản của cổ phiếu đối với thông báo chia tách cổ phiếu: Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 108 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Hội nhập kinh tế và giá cổ phiếu: Bằng chứng từ Việt Nam và các nước ASEAN+3
  Tóm tắt  PDF
 • S. 109 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Hiệu quả hoạt động và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu ngân hàng Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 112 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Các yếu tố ảnh hưởng đến kênh cho vay trong truyền dẫn chính sách tiền tệ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 117 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Phản ứng của thị trường khi doanh nghiệp công bố thông tin mua lại cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 120 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Biến động thị trường và phần bù giá trị: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 121 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài với thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 124 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Ứng dụng chuyển động Brown trong dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF