Chi tiết về Tác giả

Lai, Võ Văn

 • S. 20 (2007) - Công nghệ ngân hàng
  Đổi mới tài chính-Sự phát triển của thị trường Mortgage tại Hoa Kỳ trong thời gian qua
  Tóm tắt  PDF
 • S. 21 (2007) - Công nghệ ngân hàng
  Đổi mới tài chính: Sự phát triển của thị trường mortgage tại Hoa Kỳ trong thời gian qua
  Tóm tắt  PDF
 • S. 27 (2008) - Đầu tư tài chính
  Tài chính hành vi và khả năng ứng dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 28 (2008) - Đầu tư tài chính
  Tài chính hành vi và khả năng ứng dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam. (tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF