Chi tiết về Tác giả

Dứt, Võ Văn

  • S. 106+107 (2015): 106+107 - Nghiên cứu trao đổi
    Mối quan hệ giữa độ biến động giá và lợi nhuận chứng khoán: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 117 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Mối quan hệ giữa thanh khoản cổ phiếu và cấu trúc vốn của công ty: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF