Chi tiết về Tác giả

Cần, Võ Văn

  • S. 19 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
    Đâu là cơ hội và thách thức cho công ty cho thuê tài chính Việt Nam?
    Tóm tắt  PDF
  • S. 55 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
    Hoàn thiện hệ thống kiểm tra, giám sát đầu tư công ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF