Chi tiết về Tác giả

Thành, Võ Trí

 • S. 42 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Tự do hóa tài chính: Vấn đề, bài học trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu
  Tóm tắt  PDF
 • S. 43 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Tự do hóa tài chính: Vấn đề, bài học trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu.(tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 125 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Thể chế, kinh tế học thể chế và cải cách ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF