Chi tiết về Tác giả

Anh, Võ Thị Thúy

 • S. 57 (2010) - Đầu tư tài chính
  Mô hình giá trị chịu rủi ro trong đầu tư cổ phiếu đối với VN-Index
  Tóm tắt  PDF
 • S. 60 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Đo lường rủi ro trong đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 67 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Hoàn thiện môi trường kinh doanh của Tp. Đà Nẵng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 75 (2012) - Đầu tư tài chính
  Đề xuất lựa chọn cổ phiếu thống trị theo lý thuyết Markowitz
  Tóm tắt  PDF