Chi tiết về Tác giả

Anh, Võ Quốc

  • S. 106+107 (2015): 106+107 - Nghiên cứu trao đổi
    Mối quan hệ giữa độ biến động giá và lợi nhuận chứng khoán: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF