Chi tiết về Tác giả

Đức, Võ Hồng

 • S. 85 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Tác động của thành viên hội đồng quản trị nữ đền hiệu quả hoạt động công ty
  Tóm tắt  PDF
 • S. 90 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Đánh giá hiệu quả và tính ổn định của ngân hàng thương mại qua lăng kính phân tích tài chính
  Tóm tắt  PDF
 • S. 94+95 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Phân loại ngân hàng thương mại bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua lăng kính của lý thuyết mở
  Tóm tắt  PDF
 • S. 98 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Mối quan hệ giữa mạng lưới kinh doanh và hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 99 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Mối quan hệ giữa thị trường tài chính phái sinh và tăng trưởng kinh tế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 101 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Sự phù hợp của mô hình Fama-French - 5 nhân tố cho thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 103 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Các kỹ thuật kiểm chuẩn trong phương pháp MIMIC và quy mô nền kinh tế ngầm ở các quốc gia Đông Nam Á
  Tóm tắt  PDF
 • S. 106+107 (2015): 106+107 - Nghiên cứu trao đổi
  Sự phù hợp của lý thuyết trật tự phân hạng tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 109 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Kinh tế ngầm và tỉ lệ thất nghiệp: Bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia Châu Á
  Tóm tắt  PDF
 • S. 113 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Chất lượng dự báo của các mô hình ước lượng giá trị rủi ro (Var): Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 115 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Kiểm định sự phù hợp của các mô hình ước lượng giá trị rủi ro (VaR) tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 120 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Tăng trưởng tín dụng và chất lượng tín dụng tại Đồng Nai
  Tóm tắt  PDF
 • S. 122 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  So sánh hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp niêm yết
  Tóm tắt  PDF