Chi tiết về Tác giả

Lanh, Triệu Kim

  • S. 36 (2009) - Đầu tư tài chính
    Diễn biến thị trường chứng khoán 2 tháng đầu năm 2009.
    Tóm tắt  PDF
  • S. 64 (2011) - Đầu tư tài chính
    Vận dụng các lý thuyết danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoánViệt Nam
    Tóm tắt  PDF