Chi tiết về Tác giả

Hong Ha, Tran

  • S. 144 (2018) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    The Organizational Model of Operational Risk Management Basing on Three Lines of Defence for Vietnamese Banks
    Tóm tắt  PDF