Chi tiết về Tác giả

Lạc, Trịnh Thị

  • S. 89 (2013) - Chủ đề
    Hoạt động tài chính nông thôn khu vực Duyên hải Nam Trung bộ. Thực trạng và giải pháp
    Tóm tắt  PDF