Chi tiết về Tác giả

Nam, Trịnh Hoàng

 • S. 88 (2013) - Chủ đề
  Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 100 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Phát triển thị trường thẻ tín dụng tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 126 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Các nhân tố tác động tới trách nhiệm trả nợ của chủ thẻ tín dụng tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF