Chi tiết về Tác giả

Trung Kiên, Trần

  • S. 148 (2018) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế: phân tích thực nghiệm trong ngắn hạn và dài hạn tại các quốc gia đang phát triển
    Tóm tắt  PDF