Chi tiết về Tác giả

Thị Ngọc Trâm, Trần

  • S. 148 (2018) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Quản trị rủi ro theo Basel II - thực trạng vận dụng và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF