Chi tiết về Tác giả

Thị Kim Oanh, Trần

 • S. 132 (2017) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
  Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 141 (2017) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
  Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách an toàn vĩ mô trong việc ổn định tài chính - nghiên cứu trường hợp Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 144 (2018) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  Tác động của chất lượng quản trị đến thanh khoản của cổ phiếu: bằng chứng từ các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 149 (2018) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
  Ảnh hưởng của cú sốc dầu lên tỷ giá hối đoái tại các quốc gia Đông Nam Á – tiếp cận theo mô hình chuyển đổi trạng thái Markov
  Tóm tắt  PDF
 • S. 156 (2019) - BÀI VIẾT
  Ảnh hưởng của tốc độ điều chỉnh tỷ lệ tiền mặt về mức tối ưu lên giá trị doanh nghiệp trong dài hạn
  Tóm tắt  PDF