Chi tiết về Tác giả

Thị Kim Cúc, Trần

  • S. 141 (2017) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và tỷ suất sinh lợi: Trường hợp các công ty ngành công nghiệp niêm yết ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF