Chi tiết về Tác giả

Thúy Hằng, Trần

  • S. 144 (2018) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Thông tin lợi nhuận công bố và lợi nhuận bất thường: bằng chứng thực nghiệm từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF